اتوکلاو پری وکیوم

دستگاه اتوکلاوبخار دستگاهی است
که جهت استریل لوازم وابزار پزشکی با استفاده از بخار آب اشباع شده در بیمارستانها ، آزمایشگاهها و سایر مراکز علمی و تحقیقاتی مورد قرار استفاده میگیرد و در دو سیکل مایعات و جامدات برنامه ریزی  شده که شامل  استریل لوازم در دمای ۱۲۱ درجه به مدت ۲۲ دقیقه و دردمای ۱۳۱ درجه به مدت ۱۲ دقیقه صورت می گیردکه کل زمان سپری شده در سه مرحله پیش خلاء،استریل و خشک کن حدودا ۴۵دقیقه میباشد که در مدلهای مولد دار ، بدون مولد و تک درب و دودرب و دومنظوره و با حجمهای متفاوت از ۷۵-۲۰۰۰ لیتری طراحی وبنا به  سفارش مراکز ساخته میشود.

 

ﻓرآﯾﻧد ﺗوﻟﯾد دﺳﺗﮕﺎه اﺗوﮐﻼو طوﻻﻧﯽ و ﭘﯾﭼﯾده اﺳت وﻟﯽ ﺑه طور ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻣل ﻣراﺣل زﯾر اﺳت:

ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺳﺎﺧت ﻗﺳﻣﺗهای ﻣﺧﺗﻠف دﺳﺗﮕﺎه مانند: ﺟوﺷﮑﺎری ، ﺧﻣﮑﺎری ،ﺳﺎﺧت ﭼﻣﺑرواﺳﺗراﮐﭼرو ♦

عملیات مونتاژ قسمت های مختلف به یکدیگر ♦

عملیات لوله کشی ♦

عملیات کابل کشی ♦

تست نهایی دستگاه ♦